Hakk?m?zda

M?terilerimizin haklar?na sayg? duymak, al??malar?m?zda kalite ve moral de?erini art?rmak insanl??a evreye ve

evrensel de?erlere olan sorumluluklar?m?z? yerine getirmek Hafriyat sektrnde kaliteyi korumak ve daima en st

dzeyde hedefimizi gerekle?tirmek.


Yksek standartl? ve kaliteli hizmet vermek. M?teri memnuniyetini en st seviyeye ?karmak.

al??malar?n?n her a?amas?nda, kendi standartlar?n? a?an bir kalite anlay???n? benimseyen Kocaerler Hafriyat,

zellikle byk lekli Hafriyat i?leri ve Altyap? kollar?nda kayda de?er bir bilgi birikimine sahiptir.


Kocaerler Hafriyat a??n gereklerini uzmanl?k alanlar?nda titizlikle uygulayarak, en de?erli kayna?? olan

al??anlar?n?n gcne, deste?ine, bilgisine inanarak bulundu?u konumu korumakta ve daha da ileri ta??makt?r.


Geni? ve teknolojiye uygun makina park?m?z ve tecrbeli uzman kadromuz ile Konya'daki her e?it hafriyat ve

stabilize temini i?lerinize k?sa zamanda zm retmekteyiz.


Hafriyat i?leriniz yap?l?rken memnuniyetinizi n planda tutarak, sz verdi?imiz tarihte teslim ederiz. Hafriyat i?i

ncesi blgenin jeolojik yap?s?n? inceleyerek fiyat verirken sizi yan?ltmayacak deneyime sahip iyi bir ekiple

zaman?nda i? teslimi her zaman referans?m?z olmu?tur.