zgemi?

Firmam?z Haydar KOCAER taraf?ndan 1989 y?l?nda ?ah?s firmas? olarak kurulmu? ve 1993 y?l?ndan itibaren ?irketle?erek nakliyat ve hafriyat sektrne girmi?, yakla??k 32 y?ld?r Konya ili ve i Anadolu evresinde nakliyat , hafriyat i?leri , alt yap? al??malar? , mteahhitlik hizmeti , dolgu al??malar? ve yol evre dzenleme i?leri gibi faaliyet alanlar?nda gnden gne ara say?s?n? ve i? kapasitesini geli?tirerek, yeterli tecrbeli personele ve deneyimli kadroya sahiptir ve halen faaliyetini kendi binas?nda srdrmektedir.

Firmam?z 1993 y?l?nda faaliyetlerine 1 adet 950 B ?? Makinas? ve 3 adet kamyonla ba?lam?? ve ?u anda 27 adet ekici , 27 adet yar? rmork , 13 adet damperli kamyon, 5 adet Caterpillar Marka Kaz?c? ve Ykleyici i? makinas? , 1 adet 423F i? makinas? , 2 adet 434E i? makinas? , 1 adet 140 H Greyder, 140 M Greyder , 5 adet silindir , 9 adet Caterpillar Ekskavatr , 1 adet Flerixo hidrolik delici ve 2 adet Rammer hidrolik k?r?c?, 2 adet tanker , 3 adet arazz , 1 adet 160 l?k konkosr tesisi ile faaliyetine gn getike byyen bir ivme ile devam etmektedir.

Firmam?z 2012 y?l?nda, Konya E?ribayat mevkiinde bulunan k?rma ta? tesisini ve ayr?ca 2014 y?l?nda Konya umra ilesi seme kynde k?rma ta? tesisi ve bir de 2015 y?l?nda Konya ili umra ilesinde petrol istasyonu firma bnyesine katm?? bulunmaktad?r. Ayr?ca firmam?z?n Bsan 4 sanayi sitesinde , 3.500 metre kare a?k ve 3.500 metre kare kapal? alan olmak zere toplamda 7000 metre kare alana sahip 3 adet fabrika binas? bulunmaktad?r.

al??malar?n?n her a?amas?nada, kendi standartlar?n? a?an bir kalite anlay???n? benimseyen firmam?z zellikle byk lekli hafriyat i?leri ve altyap? kollar?nda kayda de?er bir bilgi birikimine sahiptir. Geni? ve teknolojiye uygun makine park?m?z ve tecrbeli uzman kadromuz ile konyadaki her e?it Hafriyat-Nakliyat, k?rmata?, ve stabilize temini ile fabrika ve bina dolgu i?lerine k?sa zamanda zm retmekteyiz.

Hafriyat i?lerimiz yap?l?rken m?teri memnuniyetini n planda tutarak, sz erdi?imiz tarihte teslim etmekteyiz. Hafriyat i?i ncesi blgenin jeolojik yap?s?n? inceleyerek , fiyat verirken sizi yan?ltmayacak deneyime sahip iyi bir ekiple zaman?nda i? teslimi her zaman referans?m?z olmu?tur.

Firmam?z?n ?uanda denmi? sermayesi 22.000.00,00 TLdir.

Firmam?z geli?en teknolojiyle birlikte ayn? parallele yrmeye devam eden ve her geen gn kendini yenileyen zelli?iyle Konya ve Trkiye de nde gelen firmalar aras?nda yeralmak iin ok al??an ve aba gsteren bir firmad?r.