Kalite Politikam?z

KAL?TE, ?SG&EVRE POL?T?KASI

Kocaerler Hafriyat olarak Agrega ve ?n?aat Sektrnde Lider Firma olmam?z?n Gururunu ya?amak ve ileride de ya?at?lmas?n? sa?lamak iin;

Sektrmzn vermi? oldu?u bilinle, gnmz ?artlar?nda her trl teknolojiyi kullanarak Taahht etti?imiz i?leri zaman?nda ve projelerine uygun olarak gerekle?tirmek.

M?teri Memnuniyetini en st dzeyde tutmak.

Kanuni Mevzuat ve ?artlara taviz vermeden uymak.

Devaml? ?yile?tirmeye azami zen gstermek.

Kalite dzeyini srekli ykseltmek iin tm al??anlar?m?z?n fikirlerini al?p, projelerimize kat?l?mlar?n? sa?lamak.

?? yapt???m?z kurumlarda sa?lad???m?z gvenin, byk bir sermaye oldu?unun bilincinde olmak ve bu sermayeyi her geen gn artt?rmak.

Tm al??anlar?m?za gerekli bilgilendirme ve e?itimler yard?m?yla kendilerinin, di?er al??anlar?n ve ziyaretilerin sa?l?k ve gvenliklerini tehlikeye atmamay? temel grev olarak benimsetmek.

Tm faaliyetlerimiz kapsam?nda olas? tehlikeli durum ve davran??lar ile ilgili risk de?erlendirmelerini sistematik bir ?ekilde yaparak nleme kltrn yerle?tirmek.

Tm faaliyetlerimiz kapsam?nda, geri dn?trlebilir at?klar?m?z? de?erlendirmek, s?n?rl? olan do?al kaynak kullan?mlar?n? azaltmak, evreye zararl? at?klardan dolay? olu?acak kirlili?i nlemek, canl? hayat? olumsuz etkilememek, evreyi kirletmemek iin gerekli tedbirleri almak.

Kalite, ?SG & evre Ynetim Sistemleri standartlar?ndan taviz vermeden srekli iyile?tirmeyi sa?lamak.

evreye ve ?nsanlara sayg?l? olmak, al??anlar?m?z? ve m?terilerimizi veli nimetimiz olarak kabul etmek.